Fudbal

Ser­gej Ja­ki­ro­vić: Do kra­ja ćemo igra­ti lje­pše i ru­ši­ti re­kor­de

Ser­gej Ja­ki­ro­vić: Do kra­ja ćemo igra­ti lje­pše i ru­ši­ti re­kor­de
Foto: HŠK ZRINJSKI | Ser­gej Ja­ki­ro­vić: Do kra­ja ćemo igra­ti lje­pše i ru­ši­ti re­kor­de

Ve­li­ki us­pjeh neće uga­si­ti mo­ti­va­ci­ju, u nas­tav­ku se­zo­ne ćemo igra­ti još lje­pše i ru­ši­ti re­kor­de, po­ručio je Ser­gej Ja­ki­ro­vić, šef stručnog šta­ba Zrinj­skog.

Fu­dba­le­ri iz Mos­ta­ra u su­bo­tu su u der­bi uta­kmi­ci 26. ko­la M:tel Pre­mi­jer li­ge Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne sa­vla­da­li Sa­ra­je­vo re­zul­ta­tom 4:0 i ta­ko se­dam ko­la pri­je kra­ja šam­pi­ona­ta osi­gu­ra­li ti­tu­lu prva­ka države. "Ple­mići" su do tro­fe­ja do­šli kao nije­dna eki­pa ra­ni­je. Na­pra­vi­li su naj­duži niz po­bje­da u is­to­ri­ji eli­tnog bh. fu­dbal­skog ta­kmičenja, gol­ge­ter Na­ma­nja Bil­bi­ja re­še­tao je mreže pro­ti­vni­ka i već sa­da je svi­ma ja­sno da će u sko­ri­joj bu­dućnos­ti ve­oma te­ško ne­ka eki­pa po­no­vi­ti ne­što slično. Us­pjeh ko­ji su na­pra­vi­li Ser­gej Ja­ki­ro­vić sma­tra spo­jem ni­za si­tnih de­ta­lja ko­ji je obje­di­njen u kom­pak­tnost nje­go­vog ti­ma.

"For­mu­la us­pje­ha ne pos­to­ji. Je­dnos­ta­vno ovi mom­ci su od prvog da­na kli­knu­li, za­je­dniš­tvo je ve­li­ko, što se vi­di i na te­re­nu i to nas je sve sku­pa do­ve­lo na mjes­to i po­zi­ci­ju na ko­joj smo da­nas. Ri­ječ je o eki­pi ko­ja je ja­ko ka­ra­kter­na, je­dni dru­ge na­do­pu­nja­va­mo, po­di­gnu­ta je ra­dna eti­ka na naj­vi­ši mo­gući ni­vo i re­zul­tat je do­šao. Na­ra­vno, po­bje­de su do­da­tno di­za­le atmo­sfe­ru, mo­ral, sna­gu i odi­gra­li smo je­dnu sjaj­nu se­zo­nu.

NN: Pos­to­ji li ne­ka naj­teža uta­kmi­ca ili pre­su­dan tre­nu­tak u se­zo­ni?

JA­KI­RO­VIĆ: Pos­to­ji. Na­ša se­ri­je za­pra­vo je kre­nu­la po­sli­je po­ra­za od Ra­dni­ka u Bi­je­lji­ni. Mom­ci su ta­da bi­li za­is­ta ra­zočara­ni, utučeni, s ob­zi­rom na to da su ima­li pre­ko 20 uda­ra­ca na gol pro­ti­vni­ka, a do­slo­vno smo iz­gu­bi­li zbog sa­mo je­dne šan­se ko­ju je stvo­rio Ra­dnik. Ta­da su se za­ina­ti­li i re­kli da se ta­ko ne­što ne smi­je po­no­vi­ti, pa bih re­kao da je to bio ne­ki pre­lo­mni tre­nu­tak. Na­ra­vno, važan mo­me­nat su bi­le uta­kmi­ce u der­bi­ji­ma, u ko­ji­ma smo do­mi­ni­ra­li, po­bi­je­di­li smo sve gla­vne kon­ku­ren­te, osim Ši­ro­kog Bri­je­ga i ne­da­vno Bor­ca u Ba­njalu­ci. To su mo­men­ti ko­ji su pres­ud­ili da po­sao za­vrši­mo se­dam ko­la pri­je kra­ja se­zo­ne.

NN: Znači li to da ne­mate mo­ti­va za nas­ta­vak se­zo­ne?

JA­KI­RO­VIĆ: Ka­da se osvo­ji ti­tu­la se­dam ko­la pri­je kra­ja, uvi­jek se pos­ta­vi pi­ta­nje pos­to­ji li mo­tiv u nas­tav­ku. Međutim, ovo je sport i u spor­tu uvi­jek pos­to­ji mo­tiv. Na­ma će bi­ti još la­kše igra­ti na­re­dne uta­kmi­ce, jer vi­še ne­ma­mo pri­ti­sak, ali to znači da očeku­jem da po­kažemo još lje­pši no­go­met. Mo­tiv su na­ši unu­tar­nji klup­ski re­kor­di ko­je želi­mo ru­ši­ti. Si­gur­no je da Ne­ma­nja Bil­bi­ja i da­lje želi pos­ti­za­ti go­lo­ve. Si­gur­no je da obra­na na­ša želi da pos­ta­vi re­kord sa što ma­nje pri­mlje­nih go­lo­va. Tu su i mlađi igrači, ko­ji ima­ju želju da igra­ju i da se afir­mi­ra­ju. Da­kle, nas­tav­lja­mo u is­tom ri­tmu. Re­kao bih, igraćemo lje­pše i ru­ši­ti re­kor­de do kra­ja se­zo­ne. Uos­ta­lom, to je po­šte­no i pre­ma os­ta­lim klu­bo­vi­ma ko­ji se bo­re za Evro­pu i na­še je da igra­mo do kra­ja ma­ksi­mal­no ozbi­ljno.

NN: Može li za­hu­kta­li Zrinj­ski iz aktu­el­ne bh. se­zo­ne bi­ti prvi ko­ji će na­pra­vi­ti evrop­ski is­ko­rak?

JA­KI­RO­VIĆ: Na­dam se da hoćemo, da možemo i mi to sa­nja­mo. Zna­mo ka­kvo je sta­nje, ja sam re­kao da ne želim ni­ka­kav pri­ti­sak što se tiče Evro­pe, jer ka­da po­gle­da­mo klu­bo­ve iz ino­zem­stva, oni su u pre­dnos­ti nad na­ma i što se tiče budžeta i or­ga­ni­za­cij­ske in­fras­tru­ktu­re. Ima­ju sve što je po­tre­bno je­dnom ve­li­kom klu­bu sa vi­so­kim ambi­ci­ja­ma, što se kod nas za­pos­tav­lja dos­ta čes­to. Međutim, mi ćemo učini­ti sve i pro­ba­ti se pre­zen­ti­ra­ti do­bro. Ja se na­dam da ćemo bi­ti us­pje­šni u na­mje­ri da bu­de­mo prva bh. eki­pa ko­ja će za­ko­račiti u tu ne­ku fa­zu ta­kmičenja ko­ja se du­go sa­nja. Želi­mo doći u druš­tvo tih ve­li­kih evrop­skih klu­bo­va.

NN: Po­ve­zi­va­li su Vas sa Di­na­mom. Os­ta­je­te li u Zrinj­skom?

JA­KI­RO­VIĆ: Os­ta­jem. Do 2024. go­di­ne ima­mo ugo­vor. Klub mi je ne­da­vno uka­zao do­da­tno po­vje­re­nje pro­duženjem sa­ra­dnje. Ta­ko su i mo­ji pla­no­vi za bu­dućnost ve­za­ni za Zrinj­ski, sa ko­jim želim nas­ta­vi­ti je­dnu li­je­pu i us­pje­šnu priču.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije