Ostali sportovi

Pratite nas na Google news

Ivana Radović: Želimo na fajnal for

Ivana Radović: Želimo na fajnal for
Foto: N.N. | Ivana Radović: Želimo na fajnal for
Edin Spržo

Re­al­na očeki­va­nja su nam da se pla­si­ra­mo na faj­nal for MEV­ZA li­ge. Po­ručila je ovo u ovom tre­nut­ku je­dna od naj­ta­len­to­va­ni­jih odboj­ka­ši­ca Bi­mal Je­din­stva i BiH Iva­na Ra­do­vić (19).

Pred "brčan­skim prin­ce­za­ma" u su­bo­tu je izu­ze­tno važno gos­to­va­nje kod eki­pe Mla­dos­ti iz Za­gre­ba, ko­ja je je­dna od gla­vnih kon­ku­ren­ta bh. prva­ki­nja­ma u bor­bi za je­dnu od prve četi­ri po­zi­ci­je. Po­bje­dom bi iza­bra­ni­ce Sma­ila Pe­ze­ro­vića na­pra­vi­le ve­li­ki ko­rak ka pla­sma­nu u za­vršni­cu sre­dnjoe­vrop­ske li­ge.

"U su­bo­tu igra­mo sa naj­većim kon­ku­ren­tom za faj­nal for - Mla­dos­ti iz Za­gre­ba. Na­kon tri­jum­fa nad Ba­nja­lu­kom iz­gu­bi­le smo od naj­bo­lje eki­pe Kal­ci­ta iz Ka­mni­ka i to sve na ra­zli­ku. Sa­da smo fo­ku­si­ra­ne na Mla­dost i re­al­na očeki­va­nja su da ih možemo po­bi­je­di­ti. Uko­li­ko se to de­si, sta­nje na ta­be­li će se znatno pro­mi­je­ni­ti i on­da ćemo bi­ti mnogo bliže ci­lju", kaže Ra­do­vićeva.

Sjaj­noj Fočan­ki ovo je već čet­vrta go­di­na u Brčkom u ko­je je sti­gla još kao dje­vojčica, a da­nas je važna po­lu­ga u igri svo­je eki­pe. Ove se­zo­ne do­bi­ja sve vi­še pri­li­ku za igru i u po­tpu­nos­ti oprav­da­va po­vje­re­nje stručnog šta­ba.

"Što se tiče mo­je igre u do­sa­daš­njim uta­kmi­ca­ma, za­do­vo­ljna sam učin­kom, da­jem sve od se­be i nas­to­jim oprav­da­ti po­vje­re­nje uka­za­no od stra­ne gla­vnog tre­ne­ra Sma­ila Pe­ze­ro­vića, na­ra­vno, želim da po­me­nem i po­moćne tre­ne­re Mir­sa­da Ele­zo­vića i San­dru Mi­tro­vić. Želim da na­pre­du­jem i da je­dnog da­na zai­gram u inostranstvu", is­tiče mla­da odboj­ka­ši­ca.

Osim igra­nja u re­gi­onal­noj li­gi "brčan­ske prin­ce­ze" na­kon ispa­da­nja iz Li­ge šam­pi­ona očeku­je nas­tup u še­sna­es­ti­ni fi­na­la CEV ku­pa, a ka­sni­je se pri­ključuju i u do­maće ta­kmičenje u ko­jem bra­ne tros­truku kru­nu.

"Os­ta­je žal zbog po­ra­za od Par­ti­za­ni­ja u Li­gi šam­pi­ona. Okrećemo se CEV ku­pu i dvo­meču sa Ba­nja­lu­ka vo­lejem, ko­ji smo već sa­vla­da­li u MEV­ZA ligi. Očeki­va­nja su ve­li­ka i na­da­mo se po­bje­di i pro­la­zu u osmi­nu fi­na­la, čime bismo po­no­vi­li naj­veći us­pjeh bh. odboj­ke", is­tiče ve­li­ka na­da bh. odboj­ke i do­da­je:

"Na­dam se da ćemo na­šom do­brom igrom, tru­dom i zalaganjem ispu­ni­ti na­še ci­lje­ve. U de­cem­bru igra­mo fi­na­le Ku­pa Re­pu­bli­ke Srpske, a na­kon MEV­ZA lige do­la­zi nam do­maće prven­stvo, gdje mo­ra­mo da oprav­da­mo ulo­gu fa­vo­ri­ta i osvo­ji­mo tro­fe­je.

Uta­kmi­ca 5. ko­la MEV­ZA li­ge između Mla­dos­ti i Bi­mal Je­din­stva igra se u su­bo­tu u Za­gre­bu, sa počet­kom u 17 sa­ti. Po­re­dak na­kon tri ko­la: Kla­cit 9, Bra­nik 6, Bi­mal Je­din­stvo 3, No­va Go­ri­ca 3, Mla­dost 3, Ka­šte­la 2, Ba­nja­lu­ka vo­lej 1.

Ba­nja­lučan­ke u Slo­ve­ni­ji

Dru­gi žen­ski bh. pred­sta­vnik u MEV­ZA li­gi Ba­nja­lu­ka vo­lej ove su­bo­tu gos­tu­je u Slo­ve­ni­ji kod tre­nu­tnog li­de­ra eki­pe Kal­cit Ka­mni­ka (na omje­ru 3-0). Ba­nja­lučan­ke na­kon dvi­je uta­kmi­ce na svom kon­tu ima­ju je­dan bod, a ovo će im bi­ti već treće uzas­to­pno gos­to­va­nje u re­gi­onal­nom ta­kmičenju. Uta­kmi­ca se igra u su­bo­tu od 17 sa­ti.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije