Zdravlje

In­ten­zi­vni treninzi ni­su pre­po­ručlji­vi dok traju vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re

In­ten­zi­vni treninzi ni­su pre­po­ručlji­vi dok traju vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re
Foto: N.N. | In­ten­zi­vni treninzi ni­su pre­po­ručlji­vi dok traju vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re
Aleksandra Dubočanin

Čes­to pi­ta­nje ko­je se pos­tav­lja ovih da­na je ka­ko i da li vježba­ti dok traju vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re. Je­dno je si­gur­no: ako ste tre­ni­ra­li to­kom ci­je­le go­di­ne, ne tre­ba da pre­ki­ne­te pre­ko lje­ta, ne­go tre­ba pri­la­go­di­ti in­ten­zi­tet, trajanje i vre­men­ski pe­ri­od kad ra­di­te tre­ning.

Ako pres­ta­ne­te to­kom lje­ta sa tre­nin­gom, sav trud ko­ji ste pret­ho­dno uložili pa­da u vo­du, za­to pre­ko lje­ta ra­di­te na održava­nju va­še for­me ko­ju ste pos­ti­gli to­kom go­di­ne.

Dok traju vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re, ni­je pre­po­ručlji­vo ra­di­ti vi­so­ko in­ten­zi­vne tre­nin­ge. Gle­daj­te da in­ten­zi­tet tre­nin­ga pri­la­go­di­te tre­nu­tnim tem­pe­ra­tu­ra­ma i ako je mo­guće da ra­di­te tre­ning ra­no uju­tru pri­je svih oba­ve­za i, po mo­gućnos­ti, na ju­tar­njem sun­cu.

Zdrav­lje tre­ba da vam je uvi­jek na prvom mjes­tu pa ta­ko uvi­jek obra­ti­te pažnju u ka­kvim uslo­vi­ma ra­di­te tre­ning. Ras­hla­di­te pros­tor u ko­jem tre­ni­ra­te, ali ne­moj­te pra­vi­ti ve­li­ku ra­zli­ku. Vrsta i in­ten­zi­tet tre­nin­ga za­vi­se i od to­ga ka­ko po­dno­si­te vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re. Ako se lje­ti osjećate sla­bi­je, kom­bi­nuj­te tre­ning ta­ko da vam bu­de go­ri­vo i da vam da sna­gu, a ne da se osjećate još vi­še is­crplje­no po­sli­je njega. Is­ko­ris­ti­te lje­to da ra­di­te na va­šoj fle­ksi­bil­nos­ti, ra­di­te vježbe is­te­za­nja i opu­šta­nja. Do­daj­te pet-šest vježbi kao što su ru­mun­sko mrtvo di­za­nje, is­ko­rak, bu­gar­ski čučanj, za­tim the hun­dred, de­ad bug ra­zne vrste plan­ko­va i sklo­pi­li ste su­per tre­ning ko­ji je obu­hva­tio vi­še mi­šićnih gru­pa.

Ne­kad je ma­nje vi­še, ne mo­ra­mo uvi­jek ra­di­ti tre­ning od sat vre­me­na. I ma­nji tre­ning može bi­ti efi­ka­san ako zna­te do­bro da is­kom­bi­nu­je­te vježbe. Še­taj­te, pli­vaj­te, odma­raj­te se po­red ri­je­ke ili ura­di­te tre­ning po­red vo­de ako živi­te u gra­du ko­jim pro­tiče ne­ka ri­je­ka ili uko­li­ko ste na mo­ru.

Veoma je bi­tno da ne for­si­ra­te svo­je ti­je­lo u bi­lo ko­je do­ba go­di­ne, a po­go­to­vo ne u do­ba go­di­ne ka­da su vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re. Uz pri­la­go­đe­nu fi­zičku ak­ti­vnos­ti tre­ba da pri­la­go­di­te va­šu is­hra­nu i unos tečnos­ti. Bi­raj­te na­mir­ni­ce ko­je vam neće op­te­re­ti­ti di­ges­ti­vni trakt, is­ko­ris­ti­te obi­lje se­zon­skog povrća i ko­ris­ti­te sa­la­tno povrće uz sva­ki obrok. Iz­bje­ga­vaj­te ga­zi­ra­na pića i slat­ke so­ko­ve. Bi­raj­te vo­du i li­mu­na­du bez šećera.

Odjeću u ko­joj tre­ni­ra­te ta­kođe pri­la­go­di­te. Ako tre­ni­ra­te na­po­lju, obu­ci­te svje­tli­ju i pa­mučnu odjeću. Omo­gućite va­šoj koži da di­še, ne­moj­te oblačiti pre­us­ku odjeću od sin­te­tič­kih ma­te­ri­ja­la.

Naj­bi­tni­ja stav­ka je da slu­ša­te svo­je ti­je­lo. Ako se osjećate is­crplje­no i umor­no, on­da pros­to os­ta­ni­te kod kuće, odma­raj­te se i pres­kočite tre­ning. Uko­li­ko se ta­ko osjećate sva­ki dan, po­sa­vje­tuj­te se s va­šim po­ro­dičnim ljekarom i pre­kon­tro­li­ši­te krvnu sli­ku.

Že­lim vam ugo­dno lje­to.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije