Privreda

Pratite nas na Google news

"Banjalučka pi­va­ra" otva­ra fir­mu u Srbi­ji

"Banjalučka pi­va­ra" otva­ra fir­mu u Srbi­ji
Foto: N.N. | "Banjalučka pi­va­ra" otva­ra fir­mu u Srbi­ji
T.R.

BA­NJA­LU­KA - Uko­li­ko Skup­šti­na akci­ona­ra "Ba­nja­lučke pi­va­re" pot­vrdi današnji pri­je­dlog Upra­vnog odbo­ra, ova kom­pa­ni­ja po­kre­nuće u Srbi­ji vlas­ti­to pre­du­zeće ko­je će se ba­vi­ti pro­me­tom i dis­tri­bu­ci­jom nji­ho­vih proi­zvo­da.

Druš­tvo s ogra­ničenom od­go­vor­nošću sa sje­di­štem u Beo­gra­du, ka­ko se na­vo­di, ra­di­lo bi u ci­lju ši­re­nja stra­te­ške dis­tri­bu­ci­je proi­zvo­da "Ba­nja­lučke pi­va­re" na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Srbi­je.

Sjednica Skup­šti­ne akci­ona­ra, na ko­joj bi tre­ba­lo da bu­de do­ne­se­na ova odlu­ka, biće održana 10. fe­bru­ara.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije