Kolumne

Ne treba nam Sky zakon

Ne treba nam Sky zakon
Foto: N.N. | Ne treba nam Sky zakon

Ovih dana aktuelizovano je pitanje da li tekstovi prepiski i dešifrovanih razgovora obavljenih putem Sky telefonske aplikacije mogu biti dokaz u krivičnom postupku.

Drugim riječima, postavlja se pitanje da li su razgovori i poruke nastali upotrebom Sky aplikacije, a koji su zatim dekriptovani od strane stručnih lica, dozvoljeni kao dokaz, da li su zakoniti? Pitanje je važno, ako se ima u vidu da svaki od četiri zakona o krivičnom postupku, koliko ih ima u Bosni i Hercegovini, zabranjuje da se presuda donijeta u tom postupku zasniva na dokazima pribavljenim povredama ljudskih prava i sloboda niti na dokazima pribavljenim bitnim povredama zakona o krivičnom postupku.

Bilo bi pogrešno da se u odgovoru na ovo pitanje povodimo za onim što se ovih dana takođe može čuti, a to je da o tome ne postoji jedinstveno mišljenje u evropskoj sudskoj praksi i da sudovi u državama poput Belgije ili Italije imaju niz zamjerki na ove dokaze. Bilo bi, rekoh, pogrešno da mi ovo pitanje problematizujemo kod nas zato što ga problematizuju u Evropskoj uniji, jer domaći zakoni o krivičnom postupku propisuju odredbe koje sadrže odgovor ovdašnjih zakonodavaca na ovo pitanje. U nastavku ću ukazati na relevantne odredbe, uz napomenu da ću ih izložiti samo prema Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske (ZKP Republike Srpske). Činim to zato što ostala tri zakona sadrže suštinski identične odredbe o tome. Stoga u ovom uvodu samo napominjem da ono što je propisano u članu 137. ZKP Republike Srpske postoji i u ZKP-u Federacije BiH (član 86a), ZKP-u BiH (član 72a) te ZKP-u Brčko distrikta (član 72a).

Dakle, članom 137, stav 1. ZKP Republike Srpske propisano je da, ako postoje osnovi sumnje da je neko lice učinilo krivično djelo, sud može na osnovu prijedloga tužioca ili na prijedlog ovlaštenih službenih lica koja su dobila odobrenje od tužioca narediti da operater telekomunikacija ili drugo pravno lice koje vrši pružanje telekomunikacionih usluga dostavi podatke o korištenju telekomunikacionih usluga tog lica, ako bi takvi podaci mogli da budu dokaz u krivičnom postupku ili da posluže za prikupljanje informacija koje mogu da budu od koristi u krivičnom postupku. Kako ova zakonska odredba pomaže u traženju odgovora na aktuelno pitanje dokaza iz Sky aplikacije?

Da bi se to rasvijetlilo, neophodno je kratko podsjetiti da je Sky aplikacija platforma za komunikaciju putem mobilnih telefona. Njena suština je, kažu, što je napravljena tako da pruža privatnost i sigurnost svojim korisnicima time što ima sopstvenu izuzetno jaku enkripciju. Vjerovatno se zbog toga Sky aplikacija ne može instalisati na bilo koji telefon, nego samo na određene telefone. Ali, nema ničeg tehnološkog i naučnog što čovjek stvori, pa i ako je prvobitno stvoreno kao vrhunska tajna, a da u nekom trenutku ne bude otkriveno ili dekriptovano, kao što je učinjeno i sa Sky aplikacijom za koju se tvrdilo da joj tajne ni njen proizvođač ne može da dešifruje. Kada se tome doda da je Sky aplikacija samo jedna komunikaciona platforma koja funkcioniše uz pomoć određenog operatera telekomunikacija, onda se u svim tim činjenicama nalazi odgovor o tome kako odredba iz člana 137. ZKP Republike Srpske pomaže u nalaženju odgovora na pitanje kojem je posvećen ovaj tekst.

Da bi se objasnio taj odgovor, neophodno je podsjetiti na osnovna znanja koja su neophodna u tumačenju i primjeni svake pravne odredbe, pa i one iz člana 137. ZKP Republike Srpske. Konkretno, radi se o određenosti dispozicije, kao jednog od elemenata pravne norme. Zakonodavac vrlo često, kako zbog sve veće složenosti društvenog života tako i zbog objektivne nemogućnosti da predvidi sve moguće životne situacije koje samo život može da iznjedri, pribjegava korištenju dispozicija s neodređenim pojmovima kako bi pravno uredio ogromno bogatstvo društvenog života.

U osnovnoj literaturi o državi i pravu studenti se uče da su naročito česte dispozicije koje koriste tzv. pravne standarde. Radi se o pojmu od dvije riječi (pravni standard), dakle, logički kazano, o pojmu manjeg opsega koji ima znatno veći sadržaj, jer u sebi sadrži sve druge brojne pojmove, tačnije rečeno njihove sadržaje (poput pojmova savjesno i nesavjesno, prilagođeno i neprilagođeno, odgovorno i neodgovorno, kao i brojne druge). Takvi pojmovi kao pravni standardi mijenjaju svoju sadržinu u svakom konkretnom slučaju, prilagođavajući svoj sadržaj činjenicama konkretnog slučaja, ali svaki put ti pojmovi ipak ostaju isti. Studentima osnovnog studija prava se s razlogom, kao najjednostavniji primjer, daje onaj o savjesnom postupanju ljekara hirurga pri pružanju hirurške intervencije. Tako se kaže da se savjesno postupanje tog ljekara drugačije procjenjuje ako ljekarsku pomoć pruža u bolnici, u kojoj ima na raspolaganju sva medicinska i higijenska sredstva, od postupanja u situaciji kada hitnu ljekarsku pomoć treba da pruži ugroženom licu u nekoj planinskoj zabiti, gdje nema ništa od medicinskih i higijenskih sredstava neophodnih za preduzimanje hirurške intervencije. U ovoj potonjoj situaciji ljekar neće prati ruke niti kuvati nož kojim treba da obradi ranu, zato što ih naprosto nema u planinskoj zabiti, dok na drugoj strani ima povrijeđeno lice čije stanje ne trpi odlaganje u preduzimanju hirurškog zahvata. Zato ćemo i u takvoj situaciji za tog ljekara reći da je postupao savjesno, a to nam omogućuje upravo pravni standard "savjesno" iz dispozicije pravne norme u kojoj je kao takav propisan. U tome se, dakle, ogleda neophodnost da se prilikom normiranja upotrebljavaju ovakvi pojmovi.

Kada ovo znanje primijenimo na slučaj Sky aplikacije, to znači sljedeće. U odredbi člana 137, stav 1. ZKP Republike Srpske vidjeli smo da zakonodavac propisuje pravo suda da može, na osnovu prijedloga tužioca ili na prijedlog ovlaštenih službenih lica (najčešće iz policije) koja su dobila odobrenje od tužioca, narediti da operater telekomunikacija ili drugo pravno lice koje vrši pružanje telekomunikacionih usluga dostavi podatke o korištenju telekomunikacionih usluga tog lica, ako bi takvi podaci mogli da budu dokaz u krivičnom postupku ili da posluže za prikupljanje informacija koje mogu da budu od koristi u krivičnom postupku. Šta su u ovoj odredbi pravni standardi koji, poput pravnog standarda savjesno kod ljekara, uređuju predmetno pitanje Sky aplikacije? To su najprije "operater telekomunikacija ili svako drugo pravno lice koje vrši pružanje telekomunikacionih usluga". Kako oni? Pa jednostavno tako što su to standardi koji imaju više nego prostran sadržaj da u sebi obuhvate ne samo telekomunikacione operatere koje je ova vrsta tehnologije poznavala u vrijeme kada je prije nekoliko godina donijeta ova zakonska odredba, već i sve druge operatere koji se kasnije pojave nakon novih otkrića u toj oblasti. Drugim riječima, nema potrebe da se donose dopune ZKP Republike Srpske time što će se u član 137, stav 1. dopisati da su to i operateri Sky aplikacije, kada je pravni standard "operater telekomunikacija" iz već postojeće norme takav da se svojim sadržajem odnosi na svaku telekomunikaciju, a to znači i na Sky, jer je i on telekomunikacija koja se odvija preko određenog operatera. A drugi pravni standard je "podaci sa korištenih telekomunikacionih usluga". I ovaj pojam je svojom sadržinom više nego dovoljan da obuhvati i sve podatke sa Sky aplikacije, usljed čega ni kod ovog pojma nema potrebe da se on dopunjava time što bi bio donošen zakon o dopunama ZKP Republike Srpske da bi se u član 137. unijele riječi da se pod podacima smatraju i podaci iz Sky aplikacije.

Ako bi se to ipak radilo, to bi bio dokaz naše nerazumnosti, jer pravni standard "podaci sa korištenih telekomunikacionih usluga" svojim sadržajem već obuhvata i podatke iz Sky aplikacije. Naravno, sve to dolazi u obzir pod uslovom ako bi takvi podaci mogli da budu dokaz u krivičnom postupku ili da posluže za prikupljanje informacija koje mogu da budu od koristi u krivičnom postupku, kako je propisano u članu 137, stav 1. ZKP-a Republike Srpske.

Eto, to bi, u najkraćem, bili razlozi zbog kojih dokazi iz Sky telefonske aplikacije ne bi bili nezakoniti i zbog čega ne treba da proliferujemo još jedan zakon, ovaj put Sky zakon. Ne treba nam, ako se držimo svega što je već propisano u ZKP-u Republike Srpske.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije