Privreda

"Elnos Grupa" Banjaluka: Nižu podvige u nordijskim zemljama

"Elnos Grupa" Banjaluka: Nižu podvige u nordijskim zemljama
Foto: N.N. | "Elnos Ggrupa" Banjaluka: Nižu podvige u nordijskim zemljama

BANJALUKA - Okrutni prirodni uslovi sjevernog Islanda ovog ljeta nisu spriječili ekipe "Elnos grupe" da u predviđenom roku okončaju radove montaže na GIS 220 kV postrojenju u trafo-stanici Krafla 49, u neposrednoj blizini najveće geotermalne elektrane ove zemlje, koja nosi naziv Krafla.

Istovremeno su timovi ove kompanije na istoku Islanda revnosno radili i ušli u finalnu fazu izvršenja poslova na izgradnji dva 220 kV dalekovoda ukupne dužine 61 kilometar.

Projekti poput ovih predstavljaju samo dvije karike u nizu poslovnih iskoraka koje je ovaj internacionlani koncern za elektroenergetiku sa domaćom adresom u proteklih šest godina napravio u nordijskim zemaljama.

Sasvim je sigurno da je prije deceniju ili dvije malo ko u Republici Srpskoj vjerovao da će nakon ratnih i kriznih ekonomskih dešavanja, koja su dovela i do raspada velikih privrednih giganata, opet postojati domaća privatna kompanija spremna da realizuje velike projekte iz oblasti elektroenergetike.

"Elnos grupa" je upravo to uspjela. Ova kompanija danas, rame uz rame s vodećim evropskim i multinacionalnim kompanijama, izvodi visokozahtjevne projekte iz oblasti elektroenergetike u regionu i Evropi.

Kompanija je u proteklom vremenu kreirala zavidan poslovni portfolio, čija je osnova viskoprofesionalna realizacija najzahtjevnijih projekata modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje elektroenergetskih objekata do 400 kV. Vješto se rukovodeći sloganom "znanjem upravljamo energijom", "Elnos grupa" je od prvih poslovnih koraka napravljenih devedesetih godina uspjela da postane internacionalni koncern koji danas broji 420 zaposlenih.

"Nastali smo na temeljima giganta čija je tradicija duža od 70 godina i od vremena samog početaka poslovanja prešli smo dinamičan poslovni put, na kojem je postizanje jednog cilja odmah značilo postavljanje više novih. Znali smo da je uspjeh moguć ukoliko postoje spremnost, radna posvećenost i lična strast svih zaposlenih da ostvare kreiranu poslovnu viziju. Upravo zbog toga smo bili u stalnoj potrazi za što uspješnijim rješenjima. Namjera nam je bila da postanemo što poželjniji i konkurentniji partner na evropskom tržištu znanja i tehnologije, što nam iz godine u godinu u sve većoj mjeri polazi za rukom", rekao je Branko Torbica, generalni direktor "Elnosa BL" Banjaluka.

Grupacija danas posluje u 12 poslovnih centara u jugoistočnoj, centralnoj i sjevernoj Evropi, a posebnu pažnju poslovne javnosti plijeni činjenicom da je napravila veliki iskorak na tržišta Švedske i Islanda.

Važno je istaći i to da je "Elnos grupa" od januara ove godine značajno osnažila svoje djelovanje na području Evropske unije nakon što je pod njenim okriljem u Ljubljani počela s radom kompanija ENS.

"Pozicioniranjem u centralnoj i sjevernoj Evropi trasirali smo put i za nove regije. Fokus svog interesovanja trenutno držimo na Evropi, a namjera nam je da u narednih nekoliko godina aktivno nastavimo širenje poslovanja na nova tržišta", rekao je Torbica.

On je naglasio i to da su projektni i operativni timovi "Elnos grupe" potvrdili spremnost da izgrađuju i oživljavaju najsloženije tehnološke elektroenergetske infrastrukture u regiji i Evropi.

"Ponosni smo na činjenicu da bilježimo sve bolje rezultate i ulazimo na sve više novih tržišta. To nam daje veliku snagu i sigurnost da se suočimo s novim poslovnim izazovima", rekao je Torbica.

"Elnos grupa" posjeduje vlastitu proizvodnju, a sa više od 8.000 artikala vodećih domaćih i stranih proizvođača veleprodajno skladište kotira kao jedno od najsnabdjevenijih u BiH, dok široka mreža maloprodaje i veleprodaje kompanije već godinama unazad drži lidersku poziciju u prodaji elektromaterijala i opreme na ovdašnjem tržištu. 

Profil

Naziv: "Elnos grupa"

Sjedište: Banjaluka

Osnovano: 1995.

Djelatnost: elektroenergetika

Broj zaposlenih: 420

Kontakt: www.elnosgroup.com, 051/492-222

O projektu

Pro­je­kat "50+" po­kre­nu­li su "Ne­za­vi­sne no­vi­ne" i Pri­vre­dna ko­mo­ra Re­pu­bli­ke Srpske, a u okvi­ru Pro­je­kta pro­mo­ci­je do­ma­će proi­zvo­dnje "Na­še je bo­lje".

On će tra­ja­ti to­kom 2017. go­di­ne, a pla­ni­ra­no je kon­ti­nu­ira­no pred­stav­lja­nje us­pje­šnih pre­du­ze­ća ko­ja po­slu­ju u Re­pu­bli­ci Srpskoj, a za­poš­lja­va­ju 50 i vi­še ra­dni­ka.

Cilj pro­je­kta je pred­sta­vi­ti što vi­še po­zi­ti­vnih pri­mje­ra ka­ko bi­smo pod­sta­kli in­ves­ti­ci­je i ra­zvoj­ne pro­gra­me i ka­ko bi ja­vnost bi­la upo­zna­ta s po­slo­vnim mo­gu­ćnos­ti­ma, proi­zvo­dnim asor­ti­ma­nom ili uslu­ga­ma ko­je pru­ža­ju do­ma­će kom­pa­ni­je. Bi­će pred­stav­lje­na pri­ro­dna bo­gat­stva, kao i tu­ris­ti­čki po­ten­ci­ja­li. Pro­je­kat su po­drža­li grad Pri­je­dor i op­šti­na Der­ven­ta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije